Bible Text: 2 Corinthians 5:19-21 | Preacher: Pastor Roman White | Aug 5 Wednesday